Bouwgrond te koop in Noord-Holland - Zandwerven 33, Spanbroek

Noord-Holland
€ 425.000
1625 m² perceel
Bouwrijp

Noord-Holland!

Een landelijke bouwkavel
Deze locatie in het lintdorp Zandwerven te Spanbroek biedt de mogelijkheid om uw eigen landhuis te realiseren. Het betreft een bouwkavel van 1.625 m² met een breedte van circa 26,75 meter en een diepte van circa 60,75 meter.
De kavel ligt in de lintbebouwing van Zandwerven. Vanaf de kavel is er vrij uitzicht naar het achterliggende open polderlandschap. Dit is het kenmerk van Zandwerven, vrijwel alle woningen liggen aan het lint en hebben uitzicht over het polderlandschap.
Wilt u vrij wonen in een open lintdorp in Westfriesland dan is dit een uitgelezen kans om dit te realiseren.

Ontwikkelen naar uw eigen wensen

Bestemming
In het bestemmingsplan heeft de kavel de volgende bestemmingen: Enkel bestemming Wonen, dubbelbestemming Archeologie 3 en aanduiding bouwvlak en gebiedsaanduiding Weidevogelgebied.
Woondoeleinden:
Gronden met deze bestemming zijn bedoeld voor wonen en tuinen. Voor de toegestane bebouwing zijn maten opgenomen in de bouwregels. Er is hooguit één woning toegestaan per bestemmingsvlak. Het is onder voorwaarden toegestaan aan-huis-gebonden-beroep uit te oefenen binnen hoofdgebouwen tot een maximum van 30% van het vloeroppervlak van de woning, met een absoluut maximum van 40 m2. Onder aan huis gebonden beroepen valt ook internetdetailhandel. Hieronder wordt verstaan een internetwinkel met daarbij behorende opslag en logistiek. Een fysieke bezoekmogelijkheid mag niet worden geboden. Klantcontacten vinden uitsluitend digitaal plaats en de handel vindt uitsluitend plaats via verzending per post. Middels een afwijkingsbevoegdheid kan onder voorwaarden een paardenbak worden opgericht. Ook voor het toestaan van het gebruik van de gronden ten behoeve van kampeermiddelen en een Bed & Breakfast is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen, evenals voor mantelzorg. Ten aanzien van mantelzorg gelden verschillende voorwaarden waarbij een belangrijke voorwaarde is dat de mantelzorg niet mag plaats vinden in vrijstaande bijgebouwen.

Archeologie 3
Deze dubbelbestemming is opgenomen ter bescherming van aanwezige of naar verwachting aanwezige archeologische waarden. Voor het bouwen van bouwwerken die de aangegeven grenzen overschrijden, namelijk dieper dan 40 cm beneden peil en tevens met een oppervlakte van meer dan 500 m², moet een archeologisch rapport worden overlegd, waaruit blijkt dat de aanwezige archeologische waarden niet wezenlijk worden geschaad. Voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden die dieper dan 40 cm beneden peil plaatsvinden en tevens een oppervlakte van meer dan 500 m2 bedragen, geldt een vergunningplicht. Het betreft onder andere werken en werkzaamheden zoals diepploegen en het scheuren van grasland of het aanbrengen van diepwortelende beplanting. Werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud zijn uitgezonderd van de vergunningplicht.
Weidevogelgebied
Deze aanduiding is opgenomen voor de gebieden die door de provincie zijn aangewezen als weidevogelgebied. Binnen deze gebieden moet bij iedere ontwikkeling rekening worden gehouden met de bescherming en instandhouding van het weidevogelgebied.

Locatie en omgeving, snel in Amsterdam en op de luchthaven
Zandwerven in de gemeente Opmeer ligt op 3,9 km van de N194 tussen Heerhugowaard en Hoorn.
Afstanden tot de locatie:
Heerhugowaard 11 km
Hoorn 14 km
Alkmaar 20 km
Amsterdam 49 km
Amsterdam Airport Schiphol 57 km

Uw nieuwe woonomgeving

Faciliteiten
In Opmeer zijn de volgende faciliteiten:
• Basisschool
• Meerdere kinderdagverblijven
• Winkelaanbod in Spanbroek bestaande uit supermarkt, slagerij, bakkerij, viswinkel, drogisterij, kledingzaken, bloemenzaak, schoenenwinkel, fietsenwinkel, woninginrichting, bouwmarkt, snackbar, Hema, slijterij, dierenspeciaalzaak, boekenwinkel en copy shop.
• Tuincentrum De Boet in Hoogwoud.
• In omgeving diverse restaurants in Hoogwoud, Wognum en Obdam.
• Golfbaan Spierdijk op 4 km
• Openbaar vervoer, treinstation in Obdam op 3,6 km

Zandwerven

Zandwerven ligt binnen de gemeente Opmeer in West-Friesland. Dit gebied heeft in het verleden onder invloed gestaan van de zee. Voor de ontstaansgeschiedenis van Opmeer was het zeegat van Bergen van belang. In het achterland van dit zeegat ontstonden grote getijdengeulen, kwelders en strandwallen. De kleinere aftakkingen van de geulsystemen vormden ideale plekken voor bewoning. Door de aanvoer van sedimenten kwam West-Friesland langzaam maar zeker hoger te liggen dan het omliggende gebied. Bij Zandwerven is een opvallend landschappelijk element aanwezig in de vorm van een strandwal. Deze strandwal vormde lange tijd eiland in het midden van West- Friesland. Na sluiting van het zeegat van Bergen rond 1300 voor Chr. raakte het landschap overgroeid met veen.
Het huidige landschap herbergt nog veel elementen uit de periode van de veenontginningen en is van hoge historische geografische waarde. De verkaveling heeft een grote samenhang met de ontginnings- en bewoningsassen, de afwateringskanalen en de dijken. In de omgeving van Opmeer vinden voornamelijk agrarische activiteiten plaats. Als onderdeel van de Landinrichting De Gouw is de waterbeheersing in het gebied aangepakt. Deze grootschalige werkzaamheden, inclusief de bijbehorende ruilverkaveling, hebben voor zichtbare veranderingen gezorgd in het plangebied, onder andere met betrekking tot de waterlopen.
In de historische reeks van kaarten is zichtbaar dat het landschap een open karakter heeft, maar door de jaren heen is er langs de Zandwerven bebouwing bijgekomen. Door de ruilverkaveling zijn grotere rechthoekige eenheden ontstaan, maar nog steeds is de oorspronkelijke verkaveling goed zichtbaar. De waterstaatkundige situatie is wel gewijzigd in dit gebied (sloten gedempt). Daarmee kan in het agrarisch gebied beter en efficiënter worden geteeld. Op dit moment wordt het gebied hoofdzakelijk gebruikt voor veeteelt en akkerbouw.

Bodemonderzoek

Er is een recent bodemonderzoeksrapport aanwezig. Het rapport is op aanvraag beschikbaar. In het rapport staat de volgende conclusie: Op de locatie bestaan, op grond
van de resultaten van dit onderzoek, geen risico's voor de volksgezondheid of de ecologie bij het
beoogde gebruik, wonen met tuin.

Bijzonderheden

- Definitieve oppervlakte is bekend en reeds uitgemeten, grootte 1.625 m²
- De kavel worden kosten koper geleverd,
- De kosten voor het bouw- en woonrijpmaken, zoals de aanleg van (half)verharding, leidingen, (nuts)voorzieningen, afwatering, groenvoorziening komen voor rekening en risico van de kopers van de (bouw)kavel.
- Vrije keuze voor architect en aannemer.
- Onder voorbehoud van gunning verkoper.

Kenmerken


Overdracht
Prijscode Vraagprijs
Vraagprijs € 425.000,00
Prijstype k.k.
Datum opdracht 2023-09-01
Aanvaarding In overleg
Status Beschikbaar

Oppervlaktes en inhoud
Perceel oppervlakte 1625

De specialist in aan- en verkoop van woningen in landelijk gebied

Onze gecertificeerde makelaars en vastgoedadviseurs zijn gespecialiseerd in onroerend goed in met name het buitengebied en helpen u graag uw droom te verwezenlijken. De makelaar van Landeijk Wonen spreekt uw taal en dat is fijn want dan begrijpt u elkaar. Het aan en verkopen van een woning is toch een van de grootste beslissingen in uw leven.